Inkasso

Inkasso är en åtgärd som kan bli aktuell om den som har en skuld, t ex en obetald faktura, inte betalar. Den som har skulden kallas även gäldenär (den som är skyldig att betala).

Den som lånat ut pengarna, eller den som ställt ut fakturan, kan om gäldenären inte betalar efter påminnelse gå vidare och vidta inkassoåtgärder mot gäldenären, antingen själv eller genom ett ombud (t ex ett inkassobolag). Den som lånat ut pengarna kallas även borgenär.

Om man ska göra en “inkasso definition”, d v s en defintion av vad inkasso är, så kan man säga att inkasso är ett hot om åtgärd från en borgenär för att driva in en obetald skuld.

Om gäldenären vägrar att betala fordringskravet kan borgenären sedan vända sig till kronofogden för att med rättsliga åtgärder driva in skulden.

Om vi vänder på perspektivet och ser det från gäldenärens sida: du har fått ett inkassokrav. Vad ska du göra?

Om kravet är riktigt och du t ex missat att betala en faktura bör du betala skulden (inklusive ränta och inkassokostnad), inom den tid som anges i inkassokravet för att undvika att borgenären tar ditt ärende vidare.

Om du av någon anledning inte kan betala hela eller delar av det du är skyldig bör du kontakta den som har skickat inkassokravet – t ex inkassobolaget – och försöka komma överens om en lösning, som en amorteringsplan.

Det finns dock ingen skyldighet för inkassobolaget, eller borgenären, att gå med på en amorteringsplan.

Inkasso kan för många vara en komplierad process så vi har sammanställt en ordlista för att försöka förklara de olika begreppen.

INKASSO – ORDLISTA ÖVER BEGREPP INOM INKASSO

Inkassoåtgärder
Inkassoåtgärder är krav eller andra påtryckningar mot gäldenären för att få denne att betala sin skuld. Normalt får gäldenären ett kravbrev, där det står att om denne inte betalar frivilligt kommer borgenären att ansöka hos Kronofogdemyndigheten om betalningsföreläggande eller vidta annan rättslig åtgärd.

Inkassokrav
Det är inte kronofogden som skickar inkassokrav, även om man skulle kunna tro det. Inkassokravet är utskickat från ett inkassobolag.
Om du inte betalar en faktura senast vid förfallodatumet, kan företaget eller den du är skyldig pengar lämna över skulden till ett inkassoföretag och då är det inkassoföretaget du ska betala skulden till.

Inkassobolag
Företag som bedriver indrivning av egen eller annans fordran genom inkassoåtgärd.

Inkassolagen
I inkassolagen, som kan förkortas IkL, finns de bestämmelser som gäller för den som bedriver inkassoverksamhet. Inkassoverksamhet ska också bedrivas enligt god inkassosed, som innebär att den som inkassoåtgärderna riktas mot inte får utsättas för onödiga kostnader eller trakasserier. Den som har till uppgift att inkassolagens bestämmelser och god inkassosed följs är Datainspektionen, vilket kan ske genom kontakter och inspektioner hos inkassoföretagen.

Inkassoavgift
För ett inkassokrav har fordringsägaren rätt att lägga till en inkassoavgift om högst 180 kronor. När du betalar din räkning är det viktigt att du även betalar denna avgift, så du slipper få ett nytt krav på inkassoavgiften senare.

Inkassokostnad
Inkassokostnader är de kostnader som du får ta ut för ditt arbete med att driva in en obetald skuld.
De inkassokostnader du får kräva ersättning för finns reglerat i lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader och idag är det följande kostnader:
60 kronor för en betalningspåminnelse.
180 kronor för ett inkassokrav.
170 kronor för en avbetalningsplan.

Inkassobolag – lista över inkassobolag i Sverige
Arvato Inkasso
Avida
Gothia Inkasso
Inkassogram
Marginalen
Sergel
Svea

Se lista över företag med inkassotillstånd hos Datainspektionen

Comments are closed.