Exportfactoring

 
Exportfactoring. Har man som svenskt bolag fordringar på utländska kunder finns det möjlighet att belåna/sälja dessa s.k exportfactoring. Det finns två typer av risker vid exportfactoring: kreditrisk och valutarisk.

Exportfactoring = utländska fordringar
Fakturor på utländska bolag har generellt en högre kreditrisk än svenska fordringar av många olika orsaker. De flesta länderna i norra Europa är i många avseenden lika Sverige, men i södra Europa och i andra länder i världen kan kreditrisken vara avsevärt högre. Några exempel;
1. Valutarisker.
2. Svårare kreditgenomlysning av kunder.
3. Osäkrare affärsklimat.
4. Annorlunda syn på förfallodatum.
5. Mindre effektiva möjligheter vid obetalda fakturor.
6. Kostsammare inkassoförfarande.

Utlandsaffärer/export
Att göra affärer med utländska kunder är nödvändigt för många bolag. Kreditförlusterna är större med denna typ av kunder liksom kredittiden. Att använda sig av exportfactoring kan vara ett mycket bra sätt att begränsa kreditförluster och och kredittider. Den information du kan införskaffa om dina utländska kunder är ofta begränsad jämfört med svenska bolag. I många utvecklingsländer med okända företag är risken för kreditförluster betydande.

Exportfactoring – belåna utländska fakturor
I och med den ökade kreditrisken med utlandsaffärer kreditbedömer factoringbolaget en fordran i flera steg. I bedömningen tas hänsyn till den utländska kundens tidigare betalnings historik, verksamhet och fodringens karaktär m.m. Utifrån dessa och fler variabler bestämmer finansbolaget vad som är en lämplig belåningsnivå för den utländska fodringen/fakturan.
Normalt erbjuds av factoringbolag två varianter av belåning av utländska fakturor Köp av utländska fakturor sker ofta utan eller med regress. Exklusive regress innebär dels en riskreducering och en finansiering i och med att säljaren helt överlåter all kreditrisk till factoringbolaget. Kostnaden för exportfactoringen-tjänsten är beroende av den risk som factoringbolaget tar på sig och i vilken omfattning. Läs mer om exportfactoring här.

Comments are closed.